นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ล็อค
PariMatch – ปลอดภัยและเชื่อถือได้

1. บทบัญญัติทั่วไป

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 หมายเลข 152-ФЗ “บนข้อมูลส่วนบุคคล” และกำหนดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดย PariMatch Online Bookmaker (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Operator)

 1. ผู้ดำเนินการกำหนดเป็นเป้าหมายและเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินกิจกรรมของตนการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและพลเมืองและเสรีภาพในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขารวมถึงการปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตัวความลับส่วนตัวและครอบครัว
 2. นโยบายของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่านโยบาย) ใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ประกอบการสามารถได้รับเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://parimatch-betting-th.net

2. แนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในนโยบาย

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ – การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 2. การปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคล – การยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว (ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล)
 3. เว็บไซต์ – ชุดของวัสดุกราฟิกและข้อมูลตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามที่อยู่เครือข่าย http://parimatch-betting-th.net
 4. ระบบข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคล – ชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลและจัดเตรียมการประมวลผลเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการทางเทคนิค
 5. การลดทอนความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำอันเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ใช้เฉพาะหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
 6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – การดำเนินการใด ๆ (การดำเนินการ) หรือชุดของการดำเนินการ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่ใช้เครื่องมือดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการรวบรวมการบันทึกการจัดระบบการสะสมการจัดเก็บการชี้แจง (การอัปเดตการเปลี่ยนแปลง) การแยกข้อมูล การใช้การถ่ายโอน (การแจกจ่ายการจัดหาการเข้าถึง) การทำให้เป็นส่วนตัวการปิดกั้นการลบการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ผู้ดำเนินการ – หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเทศบาลนิติบุคคลหรือบุคคลอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่จัดระเบียบและ (หรือ) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะดำเนินการการดำเนินการ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการ ด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
 8. ข้อมูลส่วนบุคคล – ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ใช้เฉพาะหรือระบุตัวตนได้ของเว็บไซต์ http://parimatch-betting-th.net;
 9. ผู้ใช้ – ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://parimatch-betting-th.net;
 10. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล – การดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลบางคนหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
 11. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำใด ๆ ที่มุ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบุคคลที่ไม่ จำกัด (การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล) หรือเมื่อทำความคุ้นเคยกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลไม่ จำกัด จำนวนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อการโพสต์ข้อมูลและเครือข่ายโทรคมนาคมหรือการให้การเข้าถึง ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอื่นใด
 12. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน – การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังดินแดนของรัฐต่างประเทศไปยังหน่วยงานของรัฐต่างประเทศบุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศ
 13. การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำใด ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำลายโดยไม่สามารถเพิกถอนได้โดยไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมและ (หรือ) ผู้ให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาระสำคัญจะถูกทำลาย

3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ของผู้ใช้

 1. ชื่อเต็ม;
 2. ที่อยู่อีเมล;
 3. หมายเลขโทรศัพท์;
 4. ปีเดือนวันที่และสถานที่เกิด
 5. รูปถ่าย;
 6. ไซต์นี้ยังรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม (รวมถึงคุกกี้) โดยใช้บริการสถิติทางอินเทอร์เน็ต (Yandex Metrica และ Google Analytics และอื่น ๆ )
 7. ข้อมูลข้างต้นต่อจากนี้ในเนื้อหาของนโยบายจะรวมเข้าด้วยกันโดยแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คือเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการส่งอีเมล
 2. ผู้ประกอบการยังมีสิทธิ์ที่จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ผู้ใช้สามารถปฏิเสธที่จะรับข้อความแจ้งข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปยัง Operator ที่ [email protected] พร้อมกับหมายเหตุ“ การปฏิเสธการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษ”
 3. ข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมโดยใช้บริการสถิติทางอินเทอร์เน็ตใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้บนไซต์ปรับปรุงคุณภาพของไซต์และเนื้อหา

5. พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีการกรอกและ / หรือส่งโดยผู้ใช้โดยอิสระผ่านแบบฟอร์มพิเศษที่อยู่บนเว็บไซต์ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มที่เหมาะสมและ / หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปยังผู้ดำเนินการแสดงว่าผู้ใช้เห็นด้วยกับนโยบายนี้
 2. Operator ประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้หากได้รับอนุญาตในการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ (เปิดใช้งานการจัดเก็บคุกกี้และการใช้เทคโนโลยี JavaScript)

6. ขั้นตอนการรวบรวมจัดเก็บถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย Operator นั้นได้รับการรับรองผ่านการใช้มาตรการทางกฎหมายองค์กรและทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ปฏิบัติงานรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบัน
 3. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องผู้ใช้สามารถอัปเดตได้อย่างอิสระโดยการส่งการแจ้งเตือนไปยัง Operator ไปยังที่อยู่อีเมลของ Operator [email protected] โดยระบุว่า “Updating personal data”
 4. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ จำกัด ผู้ใช้สามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยส่งการแจ้งเตือนไปยัง Operator ทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของ Operator [email protected] ที่ระบุว่า “การถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
กุญแจ
PariMatch – นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปลอดภัย

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

 1. ก่อนที่จะเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนผู้ประกอบการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัฐต่างประเทศซึ่งเป็นดินแดนที่ควรจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้
 2. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนในดินแดนของรัฐต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนและ / หรือการดำเนินการตามข้อตกลงซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา

8. บทบัญญัติสุดท้าย

 1. ผู้ใช้สามารถรับคำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาได้โดยติดต่อ Operator ทางอีเมล [email protected]
 2. เอกสารนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน นโยบายมีผลไม่มีกำหนดจนกว่าจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชันใหม่
 3. นโยบายเวอร์ชันปัจจุบันมีให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ตที่ http://parimatch-betting-th.net/privacy-policy